Selasa, 10 Juli 2012

Silsilah RM.Koesen-GKPH.Kolonel Poerbodiningrat sampai ke keturunannya dari Alur Kyai Ageng Karang Lo

SYEH MOLANA IBRAHIM ASMARA, RADEN JAKA ASMARA, PUTRA PRABHU BRAWIJAYA, berputra;

I.Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Ngampel Denta, berputra;
II.Kangjeng Ratu Mas Panggung istri Sultan Demak I, berputra;
III.Pangeran Sekar, berputra;
IV.Pangeran Jagaraga, berputra;
V.Kyai Ageng Ampuhan, berputra;
VI.Kyai Ageng Karang Lo, berputra;
VII.Kyai Cucuk Telon yang juga bernama Kyai Ageng Rogas, berputra;
VIII.Kyai Ageng Cucuk Dhepok, berputra;
IX.Kyai Ageng Cucuk Singawangsa selanjutnya bernama Kyai Demang Bahuwisesa, berputra;
X.Kyai Sutawijaya, berputra;
XI.Ngabehi Jagasuwara lalu bernama Raden Tumenggung Wirareja, berputra;
XII.Kangjeng Ratu Kancana istri SISKS.Pakoe Boewono III, berputra;
XIII.Kanjeng Gusti Pangeran Hariyo Mangkubumi beristri Mas Ajeng Tasik Wulan, berputra;
XIV.Raden Ajeng Maknowiyah lalu berganti nama Kangjeng Ratu Ageng istri SISKS.Pakoe Boewono IV, berputra;
XV.SISKS.Pakoe Boewono IX, berputra;
XVI. RM.Koesen-GKPH.Kolonel Poerbodiningrat, berputra;
XVII. BRAy.Soetarmi Bandiyah Prodjokoesoemo berganti nama Kanjeng Raden Ayu Adipati Sedhah Mirah II, berputra;
XVIII. RM.Soegiyo Zaldy Zorro Darsita,Bc.Hk, berputra;
XIX. 1.RM.Ariyo Rahindra Widiastomo, SE, berputra 3;


baca selengkapnya dan dapat simpan di file anda dalam bentuk pdf, baca disini  • Silsilah RM.Koesen-GKPH.Kolonel Poerbodiningrat sampai ke keturunannya dari Alur Kyai Ageng Karang Lo
  • diposkan oleh : PAGUYUBAN PAKOEBOEWONO
    http://pakoeboewono.blogspot.com

    0 komentar: