Senin, 16 April 2012

Peribahasa Bahasa Jawa Karaton Surakarta


PARIBASAN-BEBASAN-SALOKA
PRIBAHASA JAWA

1.      Adigang, adiguna, adiguna 2.      Ana catur mungkur  
3.      Ana daulate ora ono begjane 
4.      Ana gulo ana semut   
5.      Anak polah bapak kepradhah
6.      Angon mangsa  
7.      Angon ulat ngumbar tangan 
8.      Arep jamure emoh watange 
9.      Asu arebut balung  
10.  Asu belang kalung wang
11.  Asu marani gepuk  
12.  Ati bengkong oleh oncong
13.  Baladewa ilang gapite  
14.  Banyu pinerang
15.  Bathok bolu isi madu
16.  Bebek mungsuh mliwis
17.  Becik ketitik, ala ketora
18.  Belo melu seto
19.  Mbidhung apirowang
20.  Blaba wuda 
21.  Blilu tau pinter durung nglakoni
22.  Bubuk oleh leng
23.  Mburu uceng kelangan deleg
24.  Busuk ketekuk, pinter keblinget     
25.  Car-cor koyo kurang janganan
26.  Cathok gawel
27.  Cebol nggayuh lintang 
28.  Cecak nguntal empyak
29.  Cedhak celeng boloten
30.  Ciri wanci lelai ginowo mati
31.  Criwis cawis 
32.  Cuplek andeng2, ora prenah panggonane
33.  Dadyo suket suthik nyenggut
34.  Dahwen ati open
35.  Dandang konen kontul, kontul konen dandang
36.  Desa mowo coro negoro mowo toto
37.  Demit ora dulit setan ora doyan
38.  Digarukake dilukokake
39.  Dipalangono mlumpat ditaleono medhot
40.  Diwenehi ati ngroggoh rempelo
41.  Dom sumurup ing banyu 
42.  Dudu sanak dudu kadang mati melu kelangan
43.  Dudutan lan aculan
44.  Durung ilang pupuk lempuyange
45.  Durung pecus keselak besus
46.  Emban cinde emban siladan
47.  Embat-embat celarat 
48.  Emprit abuntut bedhug 
49.  Endhas pethak ketiban empyak
50.  Entek golek kurang amek
51.  Entek jarake
52.  Esuk dele sore tempe
53.  Gagak nganggo laring merak
54.  Gajah alingan suket teki  
55.  Nggajah elar 
56.  Gajah ngidak rapah
57.  Gajah tumbuk, kancil mati tengah
58.  Garang garing
59.  Gawe luwangan, ngurugi luwangan 
60.  Nggayuh-nggayuh luput
61.  Nggenthong umos 
62.  Gliyak-gliyak tumindak, sareh pakolen
63.  Golek banyu bening
64.  Golek-golek ketanggor wong luru-luru
65.  Gupak pulut ora mangan nangkane
66.  Idu didilat maneh
67.  Iwak kalebu ing wuwu
68.  Njagakake endhonge blorok
69.  Njajah desa milang kori 
70.  Jalma angkara mati murka
71.  Jalukan ora wewehan
72.  Jati ketlusuban luyung 
73.  Jer basuki mawa beyo  
74.  Njujul wuwul
75.  Njunjung ngentebake
76.  Kadang konang
77.  Kalah cacak menang cacak
78.  Kandhang langit kemul mega 
79.  Katepang ngrangsang gunung 
80.  Katon cepoko sewakul
81.  Kaya banyu karo lengo
82.  Kebat kliwat gancang pincang 
83.  Kebanjiran segoro madu 
84.  Kebo ilang, tombok kandang
85.  Kebo bule mati setra
86.  Kebo kabotan sungu
87.  Kebo lumumpat ing palang 
88.  Kebo mulih menyang kandhange 
89.  Kebo nusu gudel
90.  Kagedhen empyak kurang cagak 
91.  Kejugrugan gunung menyan
92.  Kelacak kepathak
93.  Kenao iwake aja buthek banyune
94.  Kendel ngringkel, dhadhag ora godag
95.  Kencono katon wingko 
96.  Kenes ora ethes 
97.  Keplok ora tombok
98.  Kere munggah bale
99.  Kerot ora duwe untu
100Kerubuhan gunung  
101. Kesandung ing rata, kebentus ing tawang 
102. Ketulo-tulo ketali 
103. Kethek saranggon 
104.          Kleyang kabur kanginan
105.          Kongsi jambul uwanen 
106.          Kraket ing galer
107.          Kriwikan dadi grojogan
108.          Kumenthus ora pecus
109.          Kutuk nggendhong kemiri 
110.          Kutuk marani sunduk
111.          Ladak kecengklak
112.          Lahang karoban manis 
113.          Lambe satumang kari samerang
114.          Lanang kemangi 
115.          Lumpuh ngideri jagad
116.          Madu balung tanpo isi 
117.          Maju tatu mundur ajur 
118.          Matang tuna numbak luput 
119.          Meneng widoro uleran
120.          Menthung koja keno sembagine
121.          Mikul duwur mendhem jero
122.          Milih-milih tebu boleng 
123.          Mrojol selaning garu 
124.          Mubra-mubru blabur madu 
125.          Nabok nyilih tangan
126.          Nucuk ngiberake
127.          Nututi layangan pedhot 
128.          Ngagar metu kawul  
129.          Ngalasake negara
130.          Ngalem legining gulo
131.          Ngaturake kidang lumayu
132.          Nglungguhi klasa gumelar
133.          Nguthik-unthik macam dhedhe
134.          Nguyahi segoro 
135.          Nyangoni kawulo minggat
136.          Nyolong pethek
137.          Nyunggi lumpang kentheng
138.          Obah ngarep kobet buri  
139.          Opor bebek mentas awake dhewek
140.          Ora ono banyu milimendhuwur
141.          Ora ganja ora unus  
142.          Ora mambu enthong irus 
143.          Ora tembung ora luwung
144.          Ora uwur ora sembur 
145.          Palang mangan tandur 
146.          Pandengan karo srengenge  
147.          Pecruk tunggu bara
148.          Pitik trondol diumbar ing pandaringan 
149.          Pupur sawise benjut 
150.          Rawe-rawe rantas, malang-malang putung 
151.          Rebut kemiring kopong  
152.          Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah 
153.          Sabaya pati, sabaya mukti 
154.          Sadumuk bathuk, sanyari bumi
155.          Sandhing kebo gupak  
156.          Satru mungging cangklakan
157.          Sedhakep ngawe-awe  
158.          Sembur-sembur adas, siram-siram bayem 
159.          Sepi ing pamrih, rame ing gawe
160.          Sluman slumun slamet 
161.          Sumur lumaku tinimba 
162.          Tebu tuwuh socane  
163.          Tekek mati ing ulone
164.          Tembang rawat-rawat, ujare bakul sinamberawa 
165.          Timun jinara 
166.          Timun wungkuk jaga imbuh
167.          Tinggal nglanggang acolong playu
168.          Tulung menthung
169.          Tumbak cucukan
170.          Tuna satak bathi sanak 
171.          Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati
172.          Tunggal Banyu 
173.          Tut Wuri handayani
174.          Ulo marani gepuk
175.          Ulat madhep ati karep
176.          Undhaking pawarta sudaning kiriman 
177.          Welas tanpa alis 
178.          Wiwit kuncung nganti gelung 
179.          Yitna yuwana lena kena
Ngendelake kakuwatane, kaluhurane lan kapinteran  
Ora gelem ngrungokake rerasan sing ora becik  
Wis arep nemu kabegjan, naing ora sido  
Panggonan sing ngrejekeni, mesthi akeh wong sing nekani  
Wong tuwa nemu reribed amargo sako polahing anak  
Golek wektu sing prayogo
 Nyawang kahanan jalaran arep nyolong  
Gelem kepenake ora gelem rekasane  
 Pepadon rebutan barang sepele  
Wong asor nanging sugih  
 Njarak marani bahaya  
Duwe niyat ala oleh dalan  
Ilang kaluhurane
Ngibarate pasulayane sedulur mesthi enggal pulihe
Wong asor nanging sugih kapinteran  
Wong pinter mungsuh wong pinter
Becik utawo ola ketora dewe ing tembe mburine  
Mung elu-elu wae, ora ngerti karepe  
Ethok-ethok mitulungi, nanging sejatine ngrusuhi  
 Bangeting lomane nganti uripe dewe kacing krangan
Senajan durung mangerti, nanging wis bisa nindakake
Duwe niyat ala oleh dalan
Mburu barang sepele malah kelangan sing aji
Sing bodho ugo sing pinter pada dene nemu ciloko  
Guneman waton metu tanpo dipikir disik
Ora diajak rembugan, nanging melu-melu ngrembug
Duwe kekarepan sing mokal bisane kalakon
Gegayuhan kang ora timbang karo kakuwatane
Cedhakan karo wong olo njalari katut ola
Pakulinan olo sing ora bisa ilang
Tansah nbantah prentah  nanging sumadya tidakake
Samubarange kang njalari olo prayoga disingkirake
Moh sopo aruh
Nacap nanging arep dimelik dewe
Alo dikandahake apik, apik dikandhake olo
 Saben panggonen duwe cara dewe-dewe
Tansah ginanjar slamet ora ono sing ngebeti
Dikon nyambut gawe abot
Yen wis ( jodoh ) koyo ngopo bakal Klakon dadi
 Nyuwun wis diparingi sathithik, ndadak nyuwun sing akeh  
Laku samar ( meneng-menengan )  
sanajan wong liyo melu ngresakake  
Padha kethikan, sing siji api-api ora ngerti  
Dipadhake bocah cilik, durung dianggap dewoso  
Durung sembodo wis kepingin sing ora-ora  
Siji lan sijine ora podho pangrengkuhe ( ora adil )  
Nyambut gawe klawan ngati-ati banget  
Prakoro sepele dadi gedhe
Nemahi kasusahan (reribed) bola-bali (gonta-ganti)  
Olehi ngunen-uneni sakatoge  
Entek kesigihane  
Ora teteg atine ( molah – malih )
Wong asor (cilik) duwe tumindak kaya wong luhur
Lair karo batine bedo banget, mesthi bae ketoro
Sarwa gedhe lan santosa kekarepane
Woong sing nrajang wewalere (larangan) dhewe
Wong gede gede, wong cilik sing sengsaro  
Umuk sugih nanging sejatine kacingkrangan
Golek utangan mung perlu kanggo nyaur utang
Samubarang kang dijanagka ora dadi
Ora bisa nyimpen wadi
Sanajan , nanging keleksanan maksude
Golek pitutur sing becik
Karepe arep golek ( utang ), malah dijaluki ( utang )
 Melu rekasane, nanging ora melu kepenake
Njabel gunem ( kasuguhan ) sing wis kawetu
 Kena apusi sarana gampang
 Njagakake barang kang durung mesthi
Njajah ( leluangan ) menyang ngendi-ngendi
Nemu bilai jalaran saka murka
Seneng njaluk nanging ora gelem weweh
Golongane wong becik kalebon wong olo
 Kabeh gegayuhan mbutuhake wragad
 Prakasa sing ngundhak-undhaki rekoso
Ngalembana nanging niyate ngasorake
 Ngakoni sadulur mung karo sing sugih-sugih
Begjan-begjanan embuh kalah utowo menang  
 Wong sing ora duwe papan panggonan  
Kagedhen panjaka ( kekarepan ) mokal biso klakon  
Disenengi wong akeh  
Pasaduluran kang ora biso rukun
Tumindak sarwa kesusu, asile mesthi ora kebeneran
 Nemu kabegjan ( rejeki ) kang gedhe banget  
Wis kelangan, malah kudu ngetokake wragad maneh
Wong pinter nanging ora ona sing nganggokake
Wong rekoso uripe, amarga kabotan ngopeni anak
Ngadili prakoro ora nganggo wewathon
Wong lunga utawa barang ilang sing bali ana asale
Wong tuwa njaluk wuruk marang wong enom  
Kagedhen kekarepan nanging ora sembodo
 Nemu kabegjan gedhe banget
 Wis ora biso mungkir maneh jalaran kabukten
 Sing dikarep bisaa kelakon, nanging gawe rame 
Ngakune ( katone ) kendel lan pinter, jebule jirih tur bodho  
Senajan bagus utawo ayu, tetep ora ditresnani  
Sugih umuk nanging bodho  
Melu seneng-seneng nanging ora gelem cucul wragad  
Wong asor ( cilik ) didadekake wong gedhe  
Duwe kekarepan nanging ora duwe wragad
Nemu beboyo sing ora dinyana-nyana  
 Tansah nandhang sengsoro  
Grombolan wong laku ala  
Wong urip sing kalunto-lunto
Nganti tuwo banget
Wong sing mlarat banget  
Prakara cilik dadi gedhe  
Doyan umuk, ora sembodo
Nyandhang kang sarwa aji ngambah dalan kang gawat  
Njarag marani bebaya  
Wong angkuh nemahi kacilakan amargo kalakuane dewe  
 Bagus / Ayu rupane tur luhur bebudene  
Aweh pitutur bola-bali, nanging ora digugu  
Wong lanang sing jirih
Njangka kekarepan sing mokal
Padudon amargo barang sepele
Kabeh budidaya ora kasil  
Tansah luput panggayuhe
Wong kang laire katon anteng, nanging tibake ala atine
 Rumangsane ngapusi, nanging sejatine kapusan
 Njunjung drajate wong tuwa
Kakehan pilihan, wusanane oleh sing ora becik  
Linuwih ( pinunjul ing kawruh ) langka sing madhani  
 Sarwa kacukupan  
Nindakake panggawean ala sarana kongkonan  
Wis disuguh, mulihe nyangking suguhan (mbrekat)  
Ngupoyo barang sepele sing wis ilang  
Ngojok-ojoki supayo dadi pasulayan  
Ora manut pranatane negara  
Nyebut kaluwihane kapinteran wong utawo kasugihan wong
Nuduhake gegayuhan sing angel kacekal
Wong asor biso ngalahake wong luhur ( gedhe ) nganti gawe kagete wong akeh  
 Gawe nesume wong  
Weweh marang wong sugih, tiwas tuwas  
 Ndandani barang kang pijer rusak  
Mlesed soko pametheke  
 Luwih becik rekasa dhisik, ing tembe burine bakal kapenak
 Mentas saka rekadayane dhewe  
 Watake anak mesthi tiru wong tuwane  
Alo rupane ugo olo atine  
Dudu sanak dudu kadang  
 Njupuk tanpa nembung dhisik  
 Ora gelem aweh rembug / pitulungan sathithik-sathithik  
Dipercaya njaga, wekasane malah ngrusak dhewe  
Mungsuhan karo wong kuwoso ( gedhe )  
Dipasrahi kang dadi senengane  
Wong ala dipasrahi tunggu barang sing aji  
 Ngati-ati nanging sawise kabacut kalakon  
 Kabeh kang nglang-alangi disingkirake  
 Melik utawa padudon prakara barang sepele  
Karukunan ndadekake kasantosan, congkrah ndadekake karusakan  
Rukun nganti tekan pati  
Padudon nganti dilabuhi toh pati
Sapa sing salah bakal konangan
Mungsuh kang isih sanak sadulur
Mareni panggawe ala, nanging isih kepengin nglakoni  
Bisa keleksanan margo pandongane wong akeh
 Tumandang gawe tanpa duwe kamelikan apa-apa  
Sanajan kurang ngati-ati, ewadene diparingi slamet  
Njaluk diangsu kawruhe, nawak-nawakake ngelmune
Prakara sing wis becik dadi bubrah marga ana sing nyetani ( ngalang-alangi )  
 Nemahi cilaka amarga saka guneme dhewe  
Kabar kang durung mesthi bener lan lupute  
Samubarang kang gampang banget  
Mung dienggo jaga-jaga yen ana kekurangane  
Keplayu saka ing peperangan  
Ketone tetulung, nanging sejatine malah nyusahake  
Seneng adul-adul  
Rugi bandho, nanging bathi paseduluran  
 Turunane wong cilik dadi wong gedhe, turune wong gedhe dadi wong cilik  
Tunggal ngelmu, tunggal guru  
 Paring kalonggaran nanging ugo paring pepeling amrih becike
Njarak marani bebaya  
Wis manteb banget  
Pawarta iku lumrahe wis beda karo nyatane  
Welas marang wong kang ndadekake sangsarane  
Wiwit cilik nganti tuwa ( gedhe )  
Sing ngati-ati nemu slamet, sing sembrono    

                                                 

0 komentar: